VÅR FONDPORTFÖLJ – ÖVERSIKT

FONDINFORMATION

PRI - FN:S PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA INVESTERINGAR

PRI – FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar lanserades 2006 som ett globalt initiativ för institutionella investerare i syfte att öka det ansvarsfulla agerandet med fokus på ESG (Environmental, Social and Governance).

Investerare som ansluter sig till dessa principer och implementerar dem i sin verksamhet bidrar till ett mer hållbart globalt finansiellt system.

De sex principerna är:

 • Beakta miljömässiga, sociala- och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
 • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
 • Eftersträva öppen och ändamålsenlig rapportering om ESG-frågor från de bolag som investeraren är investerad i.
 • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i investeringsbranschen.
 • Samarbeta med andra aktörer för att effektivisera implementeringen av principerna.
 • Redovisa och rapportera rörande aktiviteter och framdrift vad gäller implementeringen med principerna.

BASKRITERIER VAD GÄLLER EXKLUDERING

Det innebär att en fond/innehav i denna kategori som miniminivå inte investerar i bolag som bedriver följande verksamheter;

 • Tillverkning, utveckling eller försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klustervapen, kemiska och biologiska vapen).
 • Utveckling eller produktion av kärnvapen.
 • Utvinning av förbränningskol, (där omsättningen från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent av bolagets totalomsättning).
 • Bolag som verifierat bryter emot internationella normer och konventioner avseende mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption och arbetsrätt och där det inte går att utläsa en vilja att komma tillrätta med problemen.

UTTALAT HÅLLBARHETSFOKUS

Hållbarhet är en viktig parameter i förvaltningen och bygger på övertygelsen om att det är långsiktigt fördelaktigt ur såväl avkastningssynpunkt som för samhället. Det betyder att hållbarhetsaspekter är integrerat i investeringsprocessen och på ett eller annat sätt genomsyrar investeringarna inom denna kategori, till exempel via specifika teman som minskad klimatpåverkan eller liknande.

I de fonder som har ett uttalat hållbarhetsfokus exkluderar, förutom baskriterierna, även bolag enligt kriterierna nedan.

 • Bolag där mer än 5 procent av omsättningen kommer från vissa branscher (alkohol, vapen, spel eller pornografi). Därutöver investeras inte heller i bolag eller bolagsgrupper vilka producerar eller distribuerar tobak. Målsättningen är att helt utesluta bolag som producerar tobak (d.v.s. en omsättningsgräns på 0%), medan gränsen för distribution av tobak uppgår till högst 5 procent av omsättningen.

I de fonder som har ”hållbarhetsfond” i namnet utesluts även;

 • Bolag som utvinner kol, gas och olja.

PÅVERKANSINVESTERINGAR

Placeringar som kategoriseras som påverkansinvesteringar syftar till att förbättra sociala och miljömässiga aspekter samtidigt som de ger en finansiell avkastning. Dessutom är ofta resultaten från mätbara på ett annat sätt än för traditionella investeringar.

Till exempel mikrofinansiering är kanske den mest etablerade tillgångsklassen när det gäller påverkansinvesteringar och dess viktiga sociala roll är direkt kopplad till FN:s hållbarhetsmål. Genom mikrofinansiering får småföretagare och entreprenörer tillgång till grundläggande finansiella tjänster som krediter, sparfunktioner, försäkring och betalningstjänster. På så vis är hållbarhet en naturlig del av mikrofinansiering, som bidrar till att öka finansiell inkludering och ge fattiga människor en chans till ett bättre liv.

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?