Hållbarhet

VÅR SYN PÅ HÅLLBARHET

PÅ VÄG MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

På Änke- och Pupillkassan vill vi bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva vår verksamhet på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Vår ambition är att utveckla arbetsmetoder som stöder en hållbar utveckling för Bolaget såväl som för samhället i stort. För Änke- och Pupillkassan betyder det att ta ett långsiktigt ansvar i vårt dagliga arbete, att leva som vi lär och att främja hållbarhetsutvecklingen i vår egen verksamhet.

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Änke- och Pupillkassan värnar om miljön och vi försöker att i så stor omfattning som möjligt begränsa negativ miljö- och klimatmässig påverkan genom att välja lämpliga produkter och tjänster. Änke- och Pupillkassan är ett litet bolag med få anställda, men vi vill dra vårt strå till stacken genom att ta ett aktivt miljöansvar i vår dagliga verksamhet.

EKONOMISK HÅLLBARHET

Vi säkrar den långsiktiga ekonomiska tillväxten för Bolaget samtidigt som vi eftersträvar att undvika negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Vi sköter våra finansiella resurser med stor respekt för våra kunders intressen, så att Bolagets framtid säkras på bästa sätt.

Målsättningen är att Bolaget ska leva upp till aktuella avkastningskrav och därmed ta ansvar inför kunderna. Genom att följa Änke- och Pupillkassans placeringsriktlinjer säkerställer vi att vi investerar våra tillgångar i fonder som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige undertecknat, till exempel när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt.

SOCIAL HÅLLBARHET

Änke- och Pupillkassan vill medverka till att främja ett samhälle där människors lika värde är en självklarhet och där människan står i centrum, med fokus på jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren.

Vi stödjer FN-initiativet Global Compact i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption och diskriminerar inte kunder, medarbetare eller övriga intressenter på grund av kön, hudfärg, religion, politisk åsikt, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

ETIK

Änke- och Pupillkassan kännetecknas av professionalism, ansvarstagande och hög integritet. God affärsetik och moral är hörnstenarna i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid att gällande lagstiftning ska följas och vi eftersträvar alltid att agera ansvarsfullt i relationen med våra kunder och intressenter samt för att motverka alla former av korruption.

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?