Ekonomisk information

EKONOMISK INFORMATION

Hög konsolidering

Änke- och Pupillkassans konsolidering är hög. Verksamheten är liten och tillgångarna i absoluta tal små. Möjligheten till riskutjämning är därför något sämre än i större livförsäkringsbolag. Det är därför naturligt att hålla en hög konsolidering.

Våra nyckeltal, 2017 års siffror

 Förvaltat kapital 384,3 Mkr
 Totalavkastning 7,8 procent
 Solvensgrad  650 procent
 Kollektiv konsolidering 176,8 procent
 Premieinkomst  12,2 Mkr
 Antal försäkringar  2 274
 Nyteckningspremie 2,5 Mkr
 Antal nyteckningar 180 stycken
 Genomsnittlig återbäringsränta 12,2 procent
 Solvenskvot 279 procent

 

Photo by Kate Gabor

Försäkringstagarna tillsätter styrelsen

Som försäkringstagare är du delägare och har rätt att tillsätta bolagets styrelse. Det görs vid den årliga bolagsstämman.

Sammandrag av våra placeringsriktlinjer

Änke- och Pupillkassan har en långsiktig placeringsstrategi med fokus på hållbarhet. Med hjälp av SEB som rådgivare och administratör sköter bolaget själv sin kapitalförvaltning. I placeringsriktlinjerna finns uppsatta etiska krav som årligen följs upp. Vidare granskar vår aktuarie löpande  tillgångsportföljen för att säkerställa att vi följer försäkringsrörelselagens (FRL) bestämmelser om registerföring och skuldtäckning.

Förmånsrätt 

Med förmånsrätt avses de tillgångar som är registerförda och därmed ”pantsatta”till förmån för försäkringstagarna.

Övriga tillgångar

Tillgångar som inte behövs för skuldtäckning ska företrädesvis placeras i fonder.

Den 31 december 2017 var Änke- och  Pupillkassans tillgångar placerade i:

  • Andra räntebärande värdepapper 15,2 % (15,0%)
  • Svenska aktier 26,3 % (30,5 %)
  • Utländska aktier 15,6% (15,7 %)
  • Alternativa räntor 5,4 % (2,8 %)
  • Alternativa placeringar 15,4% (13,5 %)
  • Fastighet 22,6 % (21,3 %)
  • Kassa och bank 1,5 % (1,2%)

Etik, miljö och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar handlar om att nå en långsiktigt hållbar utveckling som tar hänsyn till kommande generationer. Att investera hållbart och ansvarsfullt är en självklarhet för oss.

Vår målsättning är att placera försäkringstagarnas medel med hänsyn till miljö-, energi- och klimatfrågor liksom mänskliga rättigheter, arbetsmiljöfrågor och antikorruption. Änke- och Pupillkassan ska präglas av god affärsetik.

Vi gör detta genom att placera i företag som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige undertecknat, t.ex. när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. De internationella normerna som finns, är formulerade i FN:s konventioner och omfattas av såväl FN:s Global Compact som OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Vid upphandling av depåförvaltare ska denne informeras om de etiska placeringsriktlinjerna.  För stora delar av kapitalet görs också investeringar i investeringsfonder, vilka kan vara svåra att genomlysa.

Vid investeringar i fonder ska i möjligaste mån sådana fonder väljas vars innehav bedöms kunna uppfylla riktlinjerna ovan. Om det framkommer att någon fond kan ha ett innehav som bryter mot dessa riktlinjer och detta kommer till vår kännedom ska beslut om lämplig åtgärd fattas.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?