Ordlista

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ORDLISTA

Här förklaras några av de svåra ord som används i försäkringsbranschen. Om du vill ha förklaring till andra ord än de vi valt ut. Klicka här!

Alternativa placeringar Placeringar som har låg korrelation med aktie- och räntemarknaden, vilket innebär att dessa placeringar kan ge god avkastning även om börsen går ned. De kan vara i form av hedgefonder, mikrolånefonder och absolutavkastande fonder.
Avkastningsskatt

Årlig skatt som bolaget betalar på din försäkring.

Avkastningsskatten ska beräknas utifrån ett kapitalunderlag, dels för K-skattade försäkringar, dels för P/T-skattade försäkringar.

K-skattade försäkringar

Kapitalunderlaget är summan av:

  • värdet av bolagets tillgångar vid årets ingång, gällande kapitalförsäkringar
  • inbetalda premier gällande kapitalförsäkringar under första halvåret
  • hälften av inbetalda premier avseende kapitalförsäkringar under andra halvåret.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. På det framräknade resultatet får bolaget betala en avkastningsskatt med 30 procent.

P/T-skattade försäkringar

Kapitalunderlaget är värdet av tillgångar i bolaget vid årets ingång som är hänförliga till P/T-skattade försäkringar.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med genomsnittlig statslåneränta för året före beskattningsåret. På det framräknade resultatet får bolaget betala en avkastningsskatt med 15 procent.

Efterlevandepension Efterlevandeskydd

Se familjeskydd.

Familjeskydd

Ger dina närmaste en månatlig ersättning om du avlider under försäkringstiden.

 

Fribrev

Uppstår när premiebetalningen har avbrutits i förtid. Det innebär att försäkringen fortsätter att gälla men försäkringsbeloppet sänks.

 

Förmånstagare

Den eller de som är mottagare av försäkringsbeloppet.

 

Försäkrad

Den person vars liv är försäkrat.

 Försäkringsförmedlare  Ett bolag eller person som i sin yrkesroll förmedlar och ger rådgivning om försäkringar.

Försäkringstid

Den tid som försäkringen gäller, kan antingen vara livsvarig, tidsbegränsad eller temporär. Du bestämmer själv hur lång tid den ska gälla, dock minst fem år.

 

Försäkringstagare

Ägaren till försäkringen. Det kan vara du själv, någon annan eller ditt företag.

 

Försäkringstekniska riktlinjer

Innehåller bland annat principer för beräkning av premier och återbäring samt för fribrev och återköp. Riktlinjerna lämnas in till Finansinspektionen.

 

Generations-försäkring

Försäkring tecknas på ett barn, föräldern är premiebetalare och barnbarnet är förmånstagare. Ägare kan förälder eller barn vara.

Hedgefond En fond som har friare regler för sina placeringar. De syftar till absolutavkastning, d.v.s. avkastning som är beroende av hur börsen går.
 
Individuellt medförsäkrad

Finns endast på vårt livsvariga familjeskydd och kan vara namngiven maka/make/sambo och/eller barn.

 
Kapitalförsäkring

Premien är inte avdragsgill i din självdeklaration. Utbetalning av försäkringsbelopp eller slutåterbäring är skattefri. Vår livförsäkring är alltid K-skattad. Vårt familjeskydd kan väljas med K-, P-, eller T-skatt.

 
Keymanförsäkring

Nyckelpersonsförsäkring eller nyckelmannaförsäkring. Försäkring som vid nyckelpersonens dödsfall betalas ut till företaget.

 

K-skattad försäkring

Se kapitalförsäkring.

 

Kollektiv konsolideringsnivå

Förhållandet mellan marknadsvärdet på våra tillgångar och våra åtaganden. Om konsolideringsnivån är över 100 procent innebär det att tillgångarnas marknadsvärden är högre än våra åtaganden.

 

Kompanjon-försäkring

En livförsäkring som delägarna i ett fåmansbolag tecknar för varandra.

 

Livförsäkring

Försäkringsbelopp som faller ut vid dödsfall till insatta förmånstagare som ett engångsbelopp.

Mikrolånefond En fond där pengarna ska användas för att finansiera mikrolån till småföretagare och entreprenörer i t.ex. Sydamerika, Afrika och Asien.
 

Nyckelpersons-försäkring

Se Keymanförsäkring.

 

Solvensgrad

Visar förhållandet mellan bolagets tillgångar och värdet på kundernas garanterade utfästelse.

 

Pensionsförsäkring

Betalar du premien privat är den avdragsgill i din självdeklaration enligt gällande skatteregler, för närvarande gäller det endast enskilda näringsidkare. Betalar din arbetsgivare premien är den avdragsgill för företaget. När vi betalar ut försäkringsbelopp eller slutåterbäring är beloppet skattepliktigt för mottagaren. Vårt familjeskydd kan väljas med P-, K- eller T-skatt.

 

P-skattad försäkring

Se pensionsförsäkring.

Pupill Ett ålderdomligt ord för ett minderårigt, föräldralöst barn.
 

Placeringspolicy

Bolagets riktlinjer för hur bolagets tillgångar förvaltas.

 

Premie

Priset för beräknad risk, avkastning och kostnader, d.v.s. det du betalar för försäkringen.

 

Premiebetalare

Person eller företag som betalar försäkringspremien.

 

Premiebetalningstid

Den tid som försäkringen ska betalas. Kan vara lika lång eller kortare än försäkringstiden.

 

Slutåterbäring

Om inget dödsfall inträffar under försäkringstiden utbetalas den uppsamlade återbäringen till försäkringstagaren.

 

Tjänstepension

En försäkring som bekostas av arbetsgivaren för den anställdes räkning.

 

Utebliven premiebetalning

Medför att försäkringsskyddet reduceras, omvandlas till fribrev.

 

Återbäring

Uppstår genom att det verkliga utfallet beträffande ränta, risk- och driftskostnader blir bättre än de antagna.

 

Ömsesidigt livförsäkringsbolag

Försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?