Ordlista

TRE VIKTIGA ORD FÖR ÄNKAN!

FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ORDLISTA

Här förklaras några av de ord som används i försäkringsbranschen. Vill du ha en förklaring till andra ord än de vi valt ut? Kontakta oss.

Placeringar som har låg korrelation med aktie- och räntemarknaden, vilket innebär att dessa placeringar kan ge god avkastning även om börsen går ned. De kan vara i form av hedgefonder, mikrolånefonder och absolutavkastande fonder.

Årlig skatt som bolaget betalar på din försäkring.

Avkastningsskatten ska beräknas utifrån ett kapitalunderlag, dels för K-skattade försäkringar, dels för P/T-skattade försäkringar.

K-skattade försäkringar Kapitalunderlaget är summan av:

  • värdet av bolagets tillgångar vid årets ingång, gällande kapitalförsäkringar
  • inbetalda premier gällande kapitalförsäkringar under första halvåret
  • hälften av inbetalda premier avseende kapitalförsäkringar under andra halvåret.
    Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. På det framräknade resultatet får bolaget betala en avkastningsskatt med 30 procent.

P/T-skattade försäkringar Kapitalunderlaget är värdet av tillgångar i bolaget vid årets ingång som är hänförliga till P/T-skattade försäkringar.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med genomsnittlig statslåneränta för året före beskattningsåret. På det framräknade resultatet får bolaget betala en avkastningsskatt med 15 procent.

Ger dina närmaste en månatlig ersättning om du avlider under försäkringstiden.
Uppstår när premiebetalningen har avbrutits i förtid. Det innebär att försäkringen fortsätter att gälla men försäkringsbeloppet sänks.
Den eller de som är mottagare av försäkringsbeloppet.
Den person vars liv är försäkrat.
Ett bolag eller person som i sin yrkesroll förmedlar och ger rådgivning om försäkringar.
Den tid som försäkringen gäller, kan antingen vara livsvarig, tidsbegränsad eller temporär. Du bestämmer själv hur lång tid den ska gälla, dock minst fem år.
Ägaren till försäkringen. Det kan vara du själv, någon annan eller ditt företag.
Innehåller bland annat principer för beräkning av premier och återbäring samt för fribrev och återköp. Riktlinjerna lämnas in till Finansinspektionen.
Försäkring tecknas på ett barn, föräldern är premiebetalare och barnbarnet är förmånstagare. Ägare kan förälder eller barn vara.
En fond som har friare regler för sina placeringar. De syftar till absolutavkastning, d.v.s. avkastning som är beroende av hur börsen går.
Finns endast på vårt livsvariga familjeskydd och kan vara namngiven maka/make/sambo och/eller barn.
Premien är inte avdragsgill i din självdeklaration. Utbetalning av försäkringsbelopp eller slutåterbäring är skattefri. Vår livförsäkring är alltid K-skattad. Vårt familjeskydd kan väljas med K-, P-, eller T-skatt.
Nyckelpersonsförsäkring eller nyckelmannaförsäkring. Försäkring som vid nyckelpersonens dödsfall betalas ut till företaget.
Se kapitalförsäkring.
Förhållandet mellan marknadsvärdet på våra tillgångar och våra åtaganden. Om konsolideringsnivån är över 100 procent innebär det att tillgångarnas marknadsvärden är högre än våra åtaganden.
En livförsäkring som delägarna i ett fåmansbolag tecknar för varandra.
Försäkringsbelopp som faller ut vid dödsfall till insatta förmånstagare som ett engångsbelopp.
En fond där pengarna ska användas för att finansiera mikrolån till småföretagare och entreprenörer i t.ex. Sydamerika, Afrika och Asien.
Se Keymanförsäkring.
Visar förhållandet mellan bolagets tillgångar och värdet på de garanterade utfästelserna till kunderna.
Betalar du premien privat är den avdragsgill i din självdeklaration enligt gällande skatteregler, för närvarande gäller det endast enskilda näringsidkare. Betalar din arbetsgivare premien är den avdragsgill för företaget. När vi betalar ut försäkringsbelopp eller slutåterbäring är beloppet skattepliktigt för mottagaren. Vårt familjeskydd kan väljas med P-, K- eller T-skatt.
Se pensionsförsäkring.
Ett äldre ord för ett minderårigt, föräldralöst barn.
Bolagets riktlinjer för hur bolagets tillgångar förvaltas.
Priset för beräknad risk, avkastning och kostnader, d.v.s. det du betalar för försäkringen.
Person eller företag som betalar försäkringspremien.

Den tid som försäkringen ska betalas. Kan vara lika lång eller kortare än försäkringstiden.

Om inget dödsfall inträffar under försäkringstiden utbetalas den uppsamlade återbäringen till försäkringstagaren.
En försäkring som bekostas av arbetsgivaren för den anställdes räkning.
Medför att försäkringsskyddet reduceras, omvandlas till fribrev.
Uppstår genom att det verkliga utfallet beträffande ränta, risk- och driftskostnader blir bättre än de antagna.
Försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare.
RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?