Person i politiskt utsatt ställning – PEP

REGLER

Person i politiskt utsatt ställning – PEP

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att vi måste veta vilka kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (PEP). Kraven gäller för alla företag som omfattas av penningtvättslagen, så att ställa frågor till enskild kund innebär inte på något sätt att denne är misstänkt för penningtvätt.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, domare i Högsta domstolen, och Högsta förvaltningsdomstolen, riksrevisorerna, Riksbankens direktion, ambassadörer, höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral), Vd eller styrelseledamot i statsägda företag eller person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, general-sekreterare med flera).

En person i politiskt utsatt ställning anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Vi behöver också veta vilka kunder som är nära familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. Med familjemedlemmar avses make/maka, sambo, registrerad partner, barn och deras make/maka, sambo, registrerad partner samt föräldrar.

Med kända medarbetare avses dels en person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, dels en person som på annat sätt eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse – och dels en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Verklig huvudman

Om kunden är ett företag måste vi också kontrollera om det finns direkta eller indirekta fysiska ägare till mer än 25 procent.

Vi behöver också veta om det finns annan fysisk person som utövar ett bestämmande inflytande över företaget/kunden.

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?