Kallelse till Årsstämma i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige

Rund logga för Allmänna Änke- och Pupillkassan

Bolaget förhåller sig till aktuella rekommendationer om allmänna sammankomster och därför har
styrelsen i Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige beslutat att tillämpa den tillfälliga lag som ger möjlighet att hålla årsstämma med enbart poströstning.

Ordinarie årsstämma med poströstning avslutas torsdagen den 20 maj 2021, kl. 16:00.  Poströst ska ha inkommit till bolaget senast den 14 maj 2021.

Delägare som önskar delta i poströstförfarande ska anmäla sig till info@ankepupillkassan.se senast den 30 april 2021 för att få inloggningsuppgifter. Vänligen anmäl deltagande med: namn, försäkrings– eller personnummer samt e-postadress

På årsstämman behandlas ärenden enligt lag och bolagsordningens § 11 samt övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning. Bolagsordningen återfinns på bolagets hemsida.

Rösträtt på årsstämman utövas genom poströstning. För sådan röstning ska den särskilda blankett som finns på bolagets hemsida användas. I denna ska för varje punkt på dagordningen anges om den poströstande röstar ja eller nej till framlagda förslag enligt de årsstämmohandlingar som finns på bolagets hemsida. Egenhändigt undertecknad poströst ska ha inkommit till bolaget senast den 14 maj 2021.

Eventuella motioner eller särskilda yttranden ska ha inkommit till oss senast den 30 april 2021 för att kunna behandlas.

Välkommen att delta!

Niclas Fredrikson

Verkställande direktör

Kallelse till årsstämma (poströstning) 20 maj 2021

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?