Änkans unika återbäring 

Änkans livförsäkringar är unika – våra kunder får nämligen tillbaka allt överskott som livförsäkringen genererar.

Utbetalning även om du överlever

De flesta av våra försäkringstagare överlever sin livförsäkring och hinner därmed inte lösa ut den. Däremot har de stor glädje av den unika återbäringen som Änkans livförsäkring genererar. Det är detta som skiljer oss från andra livförsäkringsbolag.

Idag finns det två slags livförsäkringar på marknaden. Den ena är en vanlig livförsäkring som betalar ut pengar om den försäkrade avlider. Denna variant kan liknas vid en brandförsäkring – du får ersättning om ditt boende brinner ner men om ingenting händer brinner din premie inne.

Den andra, som Änkan erbjuder, täcker det inkomstbortfall som uppstår om du avlider. Det som är unikt med vår livförsäkring är att du inte behöver avlida för att få ut pengar från försäkringen. Änkan är ett ömsesidigt livförsäkringsbolag, vilket innebär att bolagets eventuella överskott fördelas mellan våra kunder. Det är detta vi kallar för återbäring.

Sänkt premie och unik slutåterbäring

När vi beräknar premien för våra livförsäkringar gör vi olika antaganden, bland annat om:

Om det verkliga utfallet blir bättre än våra antaganden uppstår ett överskott i bolaget. Överskottet bildar återbäring som fördelas till försäkringarna i proportion till hur de har bidragit till överskottet. En del av återbäringen använder vi till att sänka dina framtida premier för dig som har tecknat livförsäkring med engångsutbetalning. Resten av överskottet betalar vi ut som en slutåterbäring till dig om du lever när din försäkring löper ut. Änkans premiemodell innebär att du som kund kan få tillbaka hela eller delar av din premie. Återbäringen är inte garanterad utan utgör försäkringstagarnas del av bolagets riskkapital. Det innebär att återbäringen både kan öka och minska under försäkringstiden.

Hållbar kapitalförvaltning – hög återbäringsränta

Vår framgångsrika kapitalförvaltning bidrar till verksamhetens långsiktiga ekonomiska tillväxt. Den genomsnittliga totalavkastningen de senaste fem åren har varit 11%. Under 2021 var totalavkastningen 23,6 %. Vår konkurrenskraftiga totalavkastning gör att vi under många år har kunnat erbjuda marknadens högsta återbäringsräntor. Den genomsnittliga återbäringsräntan de senaste fem åren har varit 11,5 %.

Exempel på återbäringen

Du tecknar livförsäkring

Du är 35 år och tecknar en livförsäkring hos Änkan med ett försäkringsbelopp på 1 500 000 kronor. Livförsäkringen ska gälla tills du fyller 65 år, det vill säga i 30 år. Premien är cirka 6 500 kronor per år och höjs aldrig under försäkringstiden.

Premiens utveckling

Återbäringen gör att din framtida premie kan bli lägre. Efter 18 år räknar vi med att din premie har sjunkit till 2 000 kronor per år.

Inbetald premie i förhållande till slutåterbäring

Om du lever när försäkringen löper ut, det vill säga när du fyller 65 år, blir den totala återbäringen cirka 93 000 kronor som du får tillbaka av oss. Totalt har du betalat cirka 92 000 i premie – du får alltså tillbaka hela premien plus lite till.


Exemplet ovan baseras på ett efterlevandeskydd i form av en livförsäkring med engångsutbetalning, dagens förutsättningar och en antagen återbäringsränta på åtta procent under hela försäkringstiden. Denna uträkning innebär ingen garanti för slutåterbäring. Slutåterbäringen beror på bolagets eventuella överskott.

Laddar

Ring oss på

08-10 60 00