Hållbara i alla tider

Änkans ambition är att bidra till ett långsiktigt hållbart värdeskapande för våra viktigaste intressenter: våra kunder, medarbetare, samarbetspartners och samhället i stort.

Premie livförsäkring

Änkans hållbarhetsarbete

Socialt ansvar är en av våra centrala hållbarhetsfrågor. Frågan har varit en del av verksamheten sedan den grundades på 1700-talet och är avgörande för att vi ska vara i takt med tiden och möta våra kunders förväntningar även framöver. Lika viktigt är det att ta ett tydligt miljöansvar och medverka till en grön omställning i samhället. Det bidrar vi till främst genom vår investeringsverksamhet. 

Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i vår verksamhet. Änkan är en liten organisation med ett fåtal medarbetare. Det gör att hållbarhetsfrågorna på ett enklare sätt integreras i samarbetet mellan styrelse, ledning och medarbetare. Våra hållbarhetsfrågor hanteras i vår dagliga verksamhet och kan delas in i fem områden:

Miljö- och leverantörsansvar

Vi värnar om miljön och försöker begränsa negativ miljö- och klimatpåverkan genom att välja lämpliga produkter och tjänster. 

Vår digitala omställning har varit vår enskilt största satsning de senaste åren. Digitaliseringen ska minska personberoende och manuell hantering, samt öka vår operationella effektivitet. Vårt digitaliseringsprojekt har resulterat i minskad pappershantering och ökat samarbete med nya leverantörer, som vi utvärderar noga för att säkerställa att de har rätt kompetens och hållbarhetsprofil. Digitaliseringen har också frigjort tid och resurser som vi kan lägga på att utveckla nya tjänster och knyta närmare relationer till våra kunder.

Vi är ett litet bolag med få anställda, men vi vill dra vårt strå till stacken genom att ta ett aktivt miljöansvar i vår dagliga verksamhet.

Ekonomiskt ansvar

Vi erbjuder våra kunder en långsiktigt hållbar livförsäkring som baseras på ett kontrollerat risktagande enligt gällande regelverk. Vår långsiktiga placeringsstrategi är vägledande i vår kapitalförvaltning. Vi investerar bolagets tillgångar med stor respekt för våra kunders intressen och med ambitionen att leva upp till aktuella avkastningskrav. Investeringarna följs upp månadsvis för att säkerställa att våra fonder inte har innehav som bryter mot våra placeringsriktlinjer och hållbarhetskrav.

Medarbetaransvar och social hållbarhet

Vi vill bidra till ett samhälle där människors lika värde är en självklarhet och individen står i centrum. Det gör vi genom att skapa en trivsam arbetsplats med fokus på jämställdhet, mångfald och respekt för den enskilde medarbetaren. Vi behandlar kunder, medarbetare och övriga intressenter lika – oavsett kön, hudfärg, religion, politisk åsikt, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Som en ansvarstagande arbetsgivare ger vi våra medarbetare rätt förutsättningar för deras personliga utveckling. Vi lägger extra mycket kraft på kompetensutveckling för att säkra att nya rutiner och arbetssätt får det genomslag och effektivitetsförbättringar vi vill uppnå. Vi medverkar dessutom till att skapa en mer flexibel arbetssituation, där möjligheten till distansarbete har blivit en självklarhet. Genom detta minskar vi pendlingen, vilket sparar tid och är bra för miljön, men framför allt underlättar vi för medarbetarna att planera sin vardag.

Änkan har kollektivavtal med Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation (FAO), som fungerar som en extra garanti för att de försäkrings- och pensionsvillkor som vi erbjuder är marknadsmässiga. 

Vi stödjer FN-initiativet Global Compact och följer deras internationella principer som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Samhällsansvar

Hållbarhet är en av grundstenarna i vår placeringsstrategi och samtliga fonder har ett uttalat hållbarhetsfokus som är integrerat i deras respektive förvaltningsprocess. Vi tar ett etiskt och miljömässigt ansvar genom att placera i fonder och andra tillgångar som följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat, till exempel gällande mänskliga rättigheter, miljö, och arbetsrätt. Samtliga fonder i vår portfölj följer FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI).

Konsument- och marknadsansvar

Vi verkar i en starkt reglerad miljö som står under Finansinspektionens tillsyn och ständigt förändras. Vårt konsumentansvar påverkas av vårt pågående digitaliseringsarbete eftersom vi hanterar kunduppgifter på delvis nya sätt. Det ställer nya krav på hur vi skyddar information och blir på så sätt en hållbarhetsfråga. Våra kunders personliga integritet är avgörande och vi lägger stor vikt vid att följa lagar, regler och praxis så att våra kunder känner sig trygga i att ha gett oss sitt förtroende.

I linje med FN:s globala mål

Änkans hållbarhetsarbete är kopplat till FN:s globala mål för en mer hållbar värld. Vårt fokus ligger på fyra mål, där vi som livförsäkringsförmedlare har störst möjlighet att påverka.

Vi bidrar till målet genom att erbjuda:

 • Flexibla arbetssätt med möjlighet att jobba hemma.
 • Personligt anpassad kompetensutveckling.
 • Attraktiva och marknadsmässiga anställningsvillkor.

Vi bidrar till målet genom att:

 • Rekrytera med sikte på jämställdhet och mångfald.
 • Verka för en digital omställning och en kompetensförflyttning för alla medarbetare.

Vi bidrar till målet genom att erbjuda:

 • Försäkringslösningar som ökar den ekonomiska tryggheten i samhället
 • Kompetensutveckling för våra medarbetare
 • En digital omställning som bidrar till ekonomiskt tillväxt.

Vi bidrar till målet genom att:

 • Minimera affärsresandet
 • Verka för minskad pappersanvändning och minskat resursslöseri.
 • Utveckla fler digitala tjänster som minskar belastningen på miljön.
 • Bedriva en resurseffektiv och långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning.

Ring oss på

08-10 60 60