Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter som Änke- och Pupillkassan registrerar i samband med att du tecknar en försäkring behandlas i datasystem hos Änke- och Pupillkassan eller hos andra företag som Änke- och Pupillkassan samarbetar med. Behandlingen sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Ändamålet

Änke- och Pupillkassan registrerar personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet och enligt lagar och myndighetsföreskrifter. Även behandling för analys- och statistikändamål kan förekomma.

Frågor om personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandling dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du vända dig till Änke- och Pupillkassans VD Niclas Fredrikson via mejl: niclas.fredrikson@ankepupillkassan.se.

En registrerads rättigheter enligt Dataskyddsförordningen omfattar:

Rätt till tillgång

Enligt artikel 15 i Dataskyddsförordningen har en registrerad rätt att kostnadsfritt få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

Rätt till rättelse

Enligt artikel 16 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 17 i Dataskyddsförordningen rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.

Rätt till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter har registrerade enligt artikel 18 i Dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som den ansvarige vidtar.

Rätt till dataportibilitet

Enligt artikel 20 i Dataskyddsförordningen har registrerade rätt att få ut sina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Enligt artikel 21 i Dataskyddsförordningen har registrerade under vissa omständigheter rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Slutligen har du rätt att inge klagomål till Integrititesskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se , som kan kontaktas via imy@imy.se . 

Ring oss på

08-10 60 00