Person i politiskt utsatt ställning

Vi behöver veta om du är eller har varit en person i politiskt utsatt ställning, eller om du är familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person.

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Exempel på personer i politiskt utsatt ställning:
• Statschefen
• Riksdagsledamöter
• Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
• Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
• Riksrevisorerna
• Riksbankens direktion
• Ambassadörer
• Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
• Vd eller styrelseledamot i statsägda företag
• Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
• Ledamot i politiskt partis styrelse

Familjemedlem

Familjemedlemmar och medarbetare omfattas också därför måste vi också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.

• Maka/make, registrerad partner, sambo
• Barn och deras make/maka, registrerade partner eller sambo
• Föräldrar

Verklig huvudman

Om kunden är ett företag måste vi också kontrollera om det finns direkta eller indirekta fysiska ägare till mer än 25 procent.

Vi behöver också veta om det finns annan fysisk person som utövar ett bestämmande inflytande över företaget/kunden.

Ring oss på

08-10 60 00