Änke- och Pupillkassans nyckeltal

Änke- och Pupillkassan är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det betyder att vi ägs av våra försäkringstagare och att allt överskott från bolagets verksamhet fördelas till försäkringstagarna i form av återbäring.

524,8 mkr

Förvaltat kapital

23,6%

Totalavkastning

792%

Solvensgrad

198,4%

Kollektiv konsolidering

15,8 mkr

Premieinkomst

2 674

Antal försäkringar

11,5%

Genomsnittlig återbäringsränta

287%

Solvenskvot

Överskott bildar återbäring

När vi beräknar premien för våra livförsäkringar gör vi olika antaganden, bland annat om:

Om det verkliga utfallet blir bättre än våra antaganden uppstår ett överskott i bolaget. Överskottet bildar återbäring som fördelas till försäkringarna i proportion till hur de har bidragit till överskottet. Återbäringen är inte garanterad utan utgör försäkringstagarnas del av bolagets riskkapital. Det innebär att återbäringen både kan öka och minska under försäkringstiden.

Du som har tecknat en livförsäkring hos Änke- och Pupillkassan får ett årligt försäkringsbesked där du ser hur försäkringen utvecklas. Där kan du också se vilket belopp som skulle ha betalats ut vid ett eventuellt dödsfall i januari innevarande år.

Återbäringsränta: 10 procent

Återbäringsräntan är 10 procent från och med 1 april 2022. Den redovisade siffran är innan avkastningsskatt och driftskostnader.

Solvensgrad: 792 procent

Bolagets solvensgrad är 792 procent per den 31 december 2021. Solvensgraden visar förhållandet mellan bolagets tillgångar och värdet på de försäkringsbelopp vi har garanterat våra kunder.

Änke- och Pupillkassans placeringsriktlinjer i korthet

Änke- och Pupillkassan har en långsiktig placeringsstrategi med fokus på hållbarhet. Vi sköter vår kapitalförvaltning själva, med hjälp av SEB som rådgivare och administratör. Våra placeringsriktlinjer innehåller bland annat etiska krav som vi följer upp årligen. Vidare granskar vår aktuariefunktion tillgångsportföljen löpande för att säkerställa att vi följer försäkringsrörelselagens (FRL) bestämmelser om registerföring och skuldtäckning.

Förmånsrätt

Med förmånsrätt avses de tillgångar som är registerförda och därmed ”pantsatta” till förmån för försäkringstagarna.

Övriga tillgångar

Tillgångar som inte behövs för skuldtäckning ska huvudsakligen placeras i fonder. Den 31 december 2021 var Änke- och Pupillkassans tillgångar placerade i:

Kollektiv konsolideringsnivå: 198,4 procent

Bolagets kollektiva konsolideringsnivå är 198,4 procent per 31 december 2021. Konsolideringsnivån kan förklaras som förhållandet mellan marknadsvärdet på våra tillgångar och våra åtaganden (inklusive allokerad återbäring). Om konsolideringsnivån överstiger 100% innebär det att tillgångarnas marknadsvärde är högre än våra åtaganden.

Änke- och Pupillkassans policy är att konsolideringsnivån ska vara mellan 135% och 165%, med ett riktvärde på 150%.

Hög konsolidering

Bolagets konsolidering är hög. Verksamheten är liten och tillgångarna är – i absoluta tal – små. Möjligheten till riskutjämning är därför något sämre än i större livförsäkringsbolag, därför är det naturligt att hålla en högre konsolidering.

Konsolidering och genomsnittlig återbäringsränta

ÅrKollektiv konsolidering i procentGenomsnittlig återbäringsränta i procent
20201727,7
201916910,0
201817114,0
201717712,2
20161768,7
201516610,3
20141698,0
20131588,0
20121498,0
201115310,67
201016912,0
20091646,0
200814610,5
20071685,0
20061753,25
20051671,0
20041534,0
200313618,0
200212212,0
20011496,0
20001765,7
19991809,64
199814710,73
199715711,06
199614712,5
199513513,6
199416,0
199316,0
199216,0
199116,0

Ring oss på

08-10 60 60