Vår kapitalförvaltning

Varje investering påverkar vår planet och vårt samhälle på ett eller annat sätt. Därför vill vi att våra investeringar ska vara miljömässigt, socialt och affärsetiskt hållbara.

100%

Fonder som följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar

85%

Innehav som tillämpar baskriterier för exkluderingar

46%

Investeringar med uttalat hållbarhetsfokus

4,8%

Påverkansinvesteringar

Stark utveckling

Vår långsiktiga placeringsstrategi är vägledande i vår kapitalförvaltning. Med hjälp av vår strategi kan vi säkra ett kontrollerat risktagande i linje med gällande regelverk, så att vi uppfyller våra åtaganden gentemot våra försäkringstagare. Med väl valda placeringar uppnår vi en god, riskjusterad avkastning och kan erbjuda en långsiktigt hållbar livförsäkringsaffär.

Utvecklingen var stark under 2021 – totalavkastningen uppgick till 23,6 (5,7) procent.

Ansvarsfulla investeringar

Vår kapitalförvaltning har en stark koppling till vår hållbarhetspolicy, främst till riktlinjerna gällande ekonomiskt ansvar och samhällsansvar. Det ekonomiska ansvaret innebär att bolagets tillgångar investeras för kundernas räkning på ett aktsamt sätt och med stor respekt för deras intressen. Med samhällsansvar menas att vi uppfyller övergripande krav på etik- och miljöhänsyn, samt att vi genom kapitalförvaltningen också påverkar på ett aktivt sätt. Inte minst genom att verka för en grön omställning i samhället via våra fondinvesteringar. 

Änke- och Pupillkassans styrelse ansvarar för kapitalförvaltningen, vars inriktning är investeringsfonder. Vi utvärderar vår placeringsstrategi och andra riktlinjer årligen. Investeringarna följs upp månadsvis för att säkerställa att våra fonder inte har innehav som bryter mot våra placeringsriktlinjer och hållbarhetskrav.

Banken SEB – som fungerar som administratör och rådgivare – ansvarar för det praktiska arbetet med fondinvesteringarna och bistår även med analyser, utvärderingar, juridiskt stöd och andra kompetenser i det löpande arbetet.

FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)

I tillägg till placeringsstrategin baseras kapitalförvaltningen på internationella konventioner som Sverige har undertecknat, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, miljö och arbetsrätt. De internationella normerna är formulerade i FN:s konventioner och omfattas av FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga fonder i vår portfölj följer PRI.

FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (PRI) är ett globalt initiativ för att öka finansbranschens medvetenhet kring hållbara investeringar och uppmuntra institutionella investerare att placera kapital med fokus på ESG (Environmental, Social and corporate Governance). Genom att implementera PRI i verksamheten bidrar kapitalförvaltare till ett mer hållbart globalt finansiellt system.

De sex principerna som ska verka som ledstjärnor är:

  • Inkludera ESG-aspekter i investeringsanalyser och beslutsprocesser.
  • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer.
  • Ställa krav på öppen och ändamålsenlig ESG-rapportering från våra portföljbolag.
  • Verka för att PRI erkänns och implementeras av andra aktörer inom investeringsbranschen.
  • Samarbeta med andra aktörer för att effektivisera implementeringen av principerna.
  • Redovisa och rapportera hur principerna implementeras.

Hög, hållbar avkastning

Hållbarhet är grundläggande i vår placeringsstrategi och en viktig del av vår investeringsprocess. Vi är övertygade om att hållbara investeringar gynnar både avkastningen och samhället. Därför har samtliga fonder i vår portfölj ett uttalat hållbarhetsfokus. Hållbarhet får dessutom en allt större betydelse. Ett konkret exempel är klimatförändringarna. Dessa förändringar leder till en rad omställningar i samhället som skapar både risker och möjligheter och därmed påverkar vilka investeringar som blir aktuella. För oss blir det därmed naturligt att följa dessa omställningar och sedan agera sunt – både finansiellt och hållbart – för att säkra en attraktiv avkastning.

Ansvarsfulla investeringar innebär inte bara att göra det yttersta för att uppnå maximal avkastning. Vi på Änke- och Pupillkassan vill också verka för ett hållbart samhälle. Det gör vi främst genom vår investeringsverksamhet där vi har stort fokus på miljö- sociala- och affärsetiska frågor (ESG-frågor). Eftersom ESG är en viktig faktor i vår investeringsprocess väljer vi bort vissa placeringar. Det gäller bland annat företag som tillverkar eller säljer vapen, utvinner förbränningskol eller som bryter internationella normer gällande miljö, mänskliga rättigheter, anti-korruption eller arbetsrätt. Samtliga fonder vi investerar i exkluderar företag och/eller sektorer i olika utsträckning.

Påverkansinvesteringar

Ett hållbart agerande handlar inte bara om att välja bort, utan även om att stödja verksamheter som bidrar till social utveckling och en grön omställning. Det bidrar vi till genom så kallade påverkansinvesteringar. Syftet med dessa investeringar är att förbättra sociala och miljömässiga förhållanden samtidig som de ger en finansiell avkastning. 

Nära fem procent av fonderna vi investerar i klassas som påverkansinvesteringar. Ett exempel är SEB Microfinance Fund II, där fondmedlen används för att skapa sysselsättning och tillväxt i utvecklingsländer. Fonden har investerat i fler än 30 marknader och nått ut med mikrofinansiering till fler än 6,5 miljoner lokala entreprenörer. 

Mikrofinansiering bidrar till ökad finansiell inkludering genom att ge småföretagare och entreprenörer i utvecklingsländer tillgång till grundläggande finansiella tjänster som krediter, sparfunktioner, försäkring och betalningstjänster.

Ett starkt år

Vår framgångsrika kapitalförvaltning har gjort Änke- och Pupillkassan till en stabil och välkonsoliderad verksamhet. Värdet på placeringstillgångarna uppgick i slutet av 2021 till 524,8 (438,7) mkr. Totalavkastningen för året blev 23,6 (5,7) procent. Den genomsnittliga totalavkastningen under de senaste fem åren uppgår till 11 procent.

Ring oss på

08-10 60 00