2024.03.15| Nyhet

En hållbar investeringsportfölj

Väsentligt lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex, lägre vattenförbrukning och avfallsvolymer – det är resultaten när Änkans investeringsportfölj utvärderats. Resultaten är glädjande. De ska samtidigt hanteras med ödmjukhet givet komplexiteten i den gröna omställningen i samhället.

Hållbar investeringsportfölj

Änkans investeringar ska både ge god avkastning och bidra till ett hållbart samhälle. För att säkra detta har vår kapitalförvaltare SEB utvärderat investeringsportföljen ur ett hållbarhetsperspektiv. Denna ESG-analys avser Änkans aktieinvesteringar och fokuserar på miljöaspekter, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning, bland annat på områden som koldioxidavtryck, vattenförbrukning och avfallsvolymer*.

Glädjande resultat

– Resultaten visar att portföljen har en tydlig hållbarhetsprofil. Koldioxidavtrycket är väsentligt mycket lägre än jämförelseindex. Även när det gäller vattenförbrukning och avfallsvolymer ligger vi klart bättre än index, kommenterar vd Niclas Fredrikson.

– Detta är självklart glädjande, men vi måste se på resultaten med ödmjukhet, fortsätter han. Hållbarhet är ett stort, viktigt område, som vi följer noga. Det är ESG-analysen exempel på. Samtidigt pågår en stor omställning i hela samhället, där såväl företagens verksamheter som investeringsstrategier och analysverktyg hela tiden vidareutvecklas.

– Så för mig är resultaten i analysen främst ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning. Samt att våra investeringar ligger i linje med affärsmodellen, där långsiktigheten är grunden för både försäkringsaffär och den hållbara avkastning vi måste leverera.

Socialt ansvarstagande

ESG-analysen fångar också upp socialt ansvarstagande. Även på detta område kommer Änkan ut bättre än jämförelseindex. Ytterligare ett exempel på socialt ansvarstagande är våra investeringar i mikrolånefonder. Fonderna investerar i utvecklingsländer, där privat kapital är avgörande för att möta investeringsbehoven och stödja utvecklingen mot FN:s hållbarhetsmål.

– Våra investeringar hjälper till att bekämpa fattigdom och hunger. Exempelvis kan småskaliga livsmedelsproducenter via fonderna få tillgång till finansiella tjänster, vilket gör att de kan effektivisera och öka sin produktion, säger Niclas Fredrikson.

En annan viktig aspekt är att investeringarna ska öka jämställdheten och ge kvinnor tillgång till det finansiella systemet. Av samtliga mikrolån som förmedlats är fördelningen mellan kvinnor och män ungefär densamma.

* Koldioxidavtryck är ett relativt nyckeltal som beräknas relativt MSCIACWI, vattenförbrukning beräknas per kubikmeter vatten/1000 euro investment och avfallsvolym beräknas per kilo avfall/1000 euro investment.

Mer om vår livförsäkring med återbäring

Ring oss på

08-10 60 00