Ekonomisk information

VÅRA NYCKELTAL 2019

  • Förvaltat kapital: 431,4 Mkr
  • Totalavkastning: 14,8 procent
  • Solvensgrad 610 procent
  • Kollektiv konsolidering 169 procent
  • Premieinkomst 15,4 Mkr
  • Antal försäkringar 2544
  • Genomsnittlig återbäringsränta 10 procent
  • Solvenskvot 259 procent

KONSOLIDERING OCH GENOMSNITTLIG ÅTERBÄRINGSRÄNTA

År

Kollektiv konsolidering i procent

Genomsnittlig återbäringsränta i procent

201916910,0
201816114,0
201717712,2
20161768,7
201516610,3
20141698,0
20131588,0
20121498,0
201115310,67
201016912,0
20091646,0
200814610,5
200716812,0
200617510,0
20051675,0
20041533,25
20031361,0
20021224,0
200114918,0
200017612,0
19991806,0
19981475,7
19971579,63
199614710,73
199513511,06
1994 12,5
1993 13,6
1992 16,0
1991 16,0
1990 16,0

ÅTERBÄRING, SOLVENS OCH KONSOLIDERING

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Det innebär bland annat att överskottet från bolagets verksamhet fördelas i form av återbäring till försäkringstagarna. Du som är försäkringstagare är också delägare i bolaget.

ÖVERSKOTT BILDAR ÅTERBÄRING

När vi beräknar premien gör vi olika antaganden, bland annat om:

1. Hur länge den försäkrade antas leva
2. Vilka driftskostnader vi kommer att ha
3. Hur vi kan förränta vårt kapital

Återbäring uppstår om det verkliga utfallet är bättre än våra antaganden. Den fördelas till försäkringarna i proportion till hur de bidragit till överskottet. Återbäringen är inte garanterad utan utgör din del av bolagets riskkapital. Det innebär att den både kan öka och minska under försäkringstiden.

ÅTERBÄRINGSRÄNTA, 4 PROCENT

Återbäringsräntan är 4 % från och med 1 juni 2020. Den är redovisad före avkastningsskatt och driftskostnader.

Under försäkringstiden får du ett årligt försäkringsbesked där du kan se hur försäkringsskyddet förändras. Där kan du också se vilket belopp som skulle ha utbetalats vid ett eventuellt dödsfall i januari innevarande år.

SOLVENSGRAD, 610 PROCENT

Änke- och Pupillkassans solvensgrad är 610 % per den 31 december 2019. Solvensgraden visar värdet på våra tillgångar jämfört med värdet av det vi lovat våra kunder i form av framtida garanterade utfästelser.

KOLLEKTIV KONSOLIDERINGSNIVÅ, 169 PROCENT

Änke- och Pupillkassans kollektiva konsolideringsnivå är 169 % per 31 december 2019. Konsolideringsnivån kan förklaras som förhållandet mellan marknadsvärdet på våra tillgångar och våra åtaganden*. Om konsolideringsnivån överstiger 100 procent innebär det att tillgångarnas marknadsvärden är högre än våra åtaganden.

Änke- och Pupillkassans policy är att konsolideringsnivån ska vara mellan 135 % och 165 % med ett riktvärde på 150 %.

*Inklusive allokerad återbäring.

HÖG KONSOLIDERING

Änke- och Pupillkassans konsolidering är hög. Verksamheten är liten och tillgångarna i absoluta tal små. Möjligheten till riskutjämning är därför något sämre än i större livförsäkringsbolag. Det är därför naturligt att hålla en högre konsolidering.

FÖRSÄKRINGSTAGARNA TILLSÄTTER STYRELSEN

Som försäkringstagare är du delägare och har rätt att påverka sammansättningen av bolagets styrelse. Det görs vid den årliga bolagsstämman.

SAMMANDRAG AV VÅRA PLACERINGSRIKTLINJER

Änke- och Pupillkassan har en långsiktig placeringsstrategi med fokus på hållbarhet. Med hjälp av SEB som rådgivare och administratör sköter bolaget själv sin kapitalförvaltning. I placeringsriktlinjerna finns uppsatta etiska krav som årligen följs upp.

Vidare granskar vår aktuariefunktion löpande tillgångsportföljen för att säkerställa att vi följer försäkringsrörelselagens (FRL) bestämmelser om registerföring och skuldtäckning.

FÖRMÅNSRÄTT

Med förmånsrätt avses de tillgångar som är registerförda och därmed ”pantsatta” till förmån för försäkringstagarna.

ÖVRIGA TILLGÅNGAR

Tillgångar som inte behövs för skuldtäckning ska företrädesvis placeras i fonder. Den 31 december 2019 var Änke- och Pupillkassans tillgångar placerade i:

• Andra räntebärande värdepapper 12,7 % (14,9%)
• Svenska aktier 29,5 % (25,5 %)
• Utländska aktier 13,2 % (11,2 %)
• Alternativa räntor 8,8 % (8,8 %)
• Alternativa placeringar 12,3 % (12,0 %)
• Fastighet 22,7 % (25,7 %)
• Kassa och bank 0,8 % (1,9 %)

RÄKNA UT DIN PREMIE

Logga in med dina uppgifter

Forgot your details?