2022.12.29| Nyhet

Hur sätts premien för livförsäkring?

Hur sätts premien för livförsäkring och hur generar Änkans försäkringar överskott? Änke- och Pupillkassan höjde från 1 januari 2023 återbäringsräntan från 10 procent till 16 procent. Återbäringen går direkt tillbaka till kunderna. Här följer en kort förklaring kring det överskott som bolaget har genererat och kring hur försäkringspremien sätts.

Premie livförsäkring

Så här beräknas premien för Änkans livförsäkring

För att kunna beräkna premien för Änkans livförsäkringar behöver vi göra ett antal försiktigt valda antaganden. Några av dem är:

I normala fall blir det verkliga utfallet bättre än våra antaganden och då uppstår ett överskott i bolaget. När vi får ett överskott bildas återbäring och den fördelar vi till de olika försäkringarna i proportion till hur mycket de har bidragit till överskottet.

Försäkringstiden hos oss uppgår till minst fem år, men oftast är den mycket längre, ibland livsvarig. Överskottet kommer främst av avkastning på placeringstillgångar och resultatet i försäkringsrörelsen, och kommer våra kunder tillgodo genom återbäringsräntan.

Vad innebär kollektiv konsolideringsgrad?

Den kollektiva konsolideringsgraden är ett mått som används inom traditionell försäkring för att bedöma förhållandet mellan de tillgångar som försäkringsbolaget förvaltar och de tillgångar som allokeras till kunderna. En för låg kollektiv konsolideringsgrad innebär att bolaget inte har tillgångar motsvarande utlovade garantier samt allokerad återbäring.

Hur har konsolideringsnivåerna sett ut senaste tiden?

Bolagets långsiktighet vid bestämmande av nivån för återbäringsräntan har visat sig särskilt betydelsefull under de senaste årens turbulens på de finansiella marknaderna exempelvis i samband med utbrottet av pandemi i form av Covid 19.

Under år 2020 minskade konsolideringsnivån från 169 procent vid årets ingång till 150 procent under året för att slutligen avsluta året på nivån 173 procent. 2022 års turbulens på de finansiella marknaderna har resulterat i att konsolideringen minskat från 198 procent vid årets ingång till strax under 170 procent per 2022-09-30.

Att konsolideringsnivån under perioder kan avvika från det fastställda intervallet är varken ovanligt eller något som strider mot konsolideringspolicyn. Försäkringarna är av sådan art att de varken är flytt- eller återköpbara vilket, i kombination med att försäkringarna endast täcker dödsfallsrisker, innebär att varken befintliga eller nya kunder inte kan spekulera mot Änkans konsolideringsnivå.

Hur beslutar Änkan om nivån på återbäringsränta?

Vid beslut om återbäringsräntans nivå beaktas såväl befintlig konsolideringsnivå som framtida förväntad avkastning på placeringstillgångarna. Bolagets långsiktiga verksamhet avspeglas av det fastställda intervallet 135 procent – 165 procent inom vilket konsolideringsnivån normalt tillåts variera. I linje med konsolideringspolicyn fattas beslut om nivån för återbäringsräntan så att, i de fall konsolideringsnivån befinner sig utanför intervallet, konsolideringsnivån åter förväntas befinna sig i intervallet 135 procent – 165 procent inom 36 månader. Bolaget eftersträvar därtill en långsiktigt hållbar nivån för återbäringsräntan.

Mer om den senaste höjningen av återbäringsräntan.

Jag vill teckna livförrsäkring!

Ring oss på

08-10 60 60